За проекта

Проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ има за цел повишаване на професионалните знания и умения на правоприлагащите, правоохранителните органи и администрацията за работа по случаи, свързани с домашно насилие и насилие над жени и подобряване рамката на институционално взаимодействие и координация. 

Проектните дейности са съобразени с целта на програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г. за укрепване върховенството на закона и допринасят за постигане на заложения резултат на програмно ниво за повишаване капацитета на българските институции в посочената област.

Начало на проекта – 12 февруари 2020 г.

Срок на изпълнение – 48 месеца

Финансиране – Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.

Стойност – 488 957,50 лева

Институционален партньор по проекта е Министерството на правосъдието на РБ.

Основните целеви групи са работещите в сферата на правосъдието (магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители, вещи лица, адвокати и др.), служители на правоохранителните органи и експерти от администрацията с компетентност в разглежданата област.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Повишена компетентност на магистратите и други експерти, ангажирани в разглежданата област и подобрено взаимодействие между органите на съдебната власт и компетентните институции от сферата на изпълнителната власт за по-ефективна превенция и противодействие на насилието, основано на пола и домашното насилие;
  • Оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието над жени и домашното насилие, изграден по предефиниран проект 9, насочена към създаване на ефективен и работещ механизъм за междуинституционално сътрудничество в посочената област.
© 2024 - Национален институт на правосъдието