Приемственост

Проект “Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в НИП” бе насочен към повишаване компетентността на националните съдилища и Прокуратурата на РБ за тълкуване и прилагане на националното законодателство в съответствие с принципите и стандартите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и решенията на ЕСПЧ.

Начало на проекта: февруари 2013г.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Финансиране: Програма BG 14 “Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

Стойност: 1 210 436 евро

Програмен партньор: Съветът на Европа

Основни цели:

 • Повишаване компетентността и информираността на магистратите и служителите в съдебната система относно принципите, стандартите и приложението на ЕКПЧ;
 • Прилагане на съвременни информационни технологии в обучението на българските магистрати;
 • Създаване на устойчива среда за обмен на информация в областта на защитата на правата на човека.

Основните целеви групи по проекта бяха работещите в сферата на правосъдието, в т.ч. магистрати, съдебни служители, служители на МП и други юристи, практикуващи в разглежданата област.

Резултати от изпълнението на проекта:

 • Работещ модел на регионални и централизирани обучения в областта на правата на човека и основните свободи

В рамките на проекта са проведени:

 • 4 обучения на обучители за 88 магистрати и съдебни служители;
 • 15 регионални обучения за 462 магистрати и други професионалисти;
 • 6 централизирани обучения за 161 магистрати и други професионалисти;
 • Един пилотен семинар по международно хуманитарно право за 40 магистрати;
 • Едно дистанционно обучение с присъствена среща за 29 магистрати и други професионалисти.
 • Установено двустранно и многостранно сътрудничество за гарантиране защитата на човешките права

По проекта са осъществени:

 • 4 учебни посещения в Голямата камара на ЕСПЧ за 38 магистрати и експерти на НИП;
 • 1 посещение в Норвегия за обмен на информация и добри практики с Норвежката съдебна администрация за 7 магистрати и експерти на НИП.
 • Създадена платформа за диалог между всички заинтересовани лица, които участват в прилагането и реализирането на защитата на правата на човека, под формата на Форум за правосъдие и права на човека, последван от работни срещи

В периода на реализацията на проекта са проведени:

 • Две издания на Форума, като платформа за обмен на информация и добри практики в областта на защитата на правата на човека, за 191 участника;
 • Две работни срещи по Правата на човека, като продължение на професионалната дискусия от годишните форуми, за 59 участника.
 • Създадена консолидирана база данни в областта на защитата на човешките права

Изготвени и разпространени сред целевите групи на проекта:

 • Сборник с практика на Европейския съд по правата на човека;
 • Практическо помагало в два тома – “Съдебна защита на основните права в България” и “Справочник на Съвета на Европа”;
 • Практически речник по хуманитарно право и права на човека
 • Осигурена техническа подкрепа за изграждане на достъпна и лесна за използване база данни (30 бр. компютри, 30 лаптопа, скенер, сървър и др.)
© 2024 - Национален институт на правосъдието