Националният институт на правосъдието започна изпълнението на проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

На 12 февруари 2020 година между директора на НИП и ръководителя на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 бе подписан Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, финансиран по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021, на стойност 488 957,50 лева и срок на изпълнение до 12.02.2024 г.  Министерството на правосъдието на РБ е партньор на НИП в изпълнението на проекта. Проектът има за цел повишаване на капацитета на правоприлагащите, правоохранителните органи и администрацията за по-ефективно прилагане на установените стандарти за превенция и противодействие на насилието, основано на пол и домашно насилие и подобряване на рамката на междуинституционално взаимодействие и координация в посочената област. Основните целеви групи са магистрати, кандидати за младши магистрати, съдебни служители, вещи лица, адвокати, служители на правоохранителните органи и експерти от администрацията с компетентност в разглежданата област. За изпълнение на поставените цели проектът предвижда: -Провеждане на обучения по прилагането на установените международни и европейски стандарти за защита от домашно насилие и превенция на този проблем в различни взаимно допълващи се обучителни формати (в т.ч. обучения в присъствена и/или електронна форма, кръгли маси, дискусии, конференции и др.); – Разработване на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на полов признак, за магистрати, което инкорпорира установените европейски стандарти; – Адаптиране и пилотно провеждане на електронния обучителен модул на програма HELP на Съвета на Европа, посветен на защитата от насилие над жени и домашно насилие; – Провеждане на проучвателно посещение в европейска институция, специализирана в защитата на основните права; – Оценяване на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието, основано на полов признак и домашно насилие, изграден по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност” на Националното бюро за правна помощ. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: • Повишена компетентност на магистратите и други експерти, ангажирани в разглежданата област и подобрено взаимодействие между органите на съдебната власт и компетентните институции от сферата на изпълнителната власт за по-ефективна превенция и противодействие на насилието, основано на пол и домашно насилие чрез проведените обучителни дейности по проекта, в рамките на които се предвижда да бъдат обучени повече от 290 представители на целевите групи и разработеното ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пол, за магистрати, достъпно в електронен формат и в тираж от 500 екземпляра. • Оценка на ефективността на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието над жени и домашно насилие, изграден по проекта на Националното бюро за правна помощ, насочена към създаване на ефективен и работещ механизъм за междуинституционално сътрудничество в посочената област.  НИП периодично ще публикува информация на своята интернет страница и в самостоятелния уебсайт, разработен за нуждите на проекта, за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, включително в изпълнение на изискванията на програмата за информация, комуникация, публичност и прозрачност.

© 2024 - Национален институт на правосъдието