Приключи обучението, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие по проект на НФМ

На 22 април 2021 г. приключи провеждането на първото обучение на Националния институт на правосъдието, разработено и организирано в електронна дистанционна форма по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата “Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”.

Едномесечният обучителен курс осигури систематичен преглед на гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста на установените международноправни стандарти за защита в тази област (включително в практиката на ЕСПЧ) и психологичните аспекти и фактори, обуславящи проявите на разглежданото явление, както и психологичното консултиране в тези случаи и беше насочен към преодоляване на съществуващите стереотипи при разбирането на института и осигуряване на по-ефективна подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие на национално ниво.

В методологически аспект обучението съчетаваше различни обучителни подходи, насочени към повишаване на ефективността му, в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (обсъждане на казуси и провеждане на виртуална класна стая) и беше успешно завършено от 19 съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители. 

© 2024 - Национален институт на правосъдието