Заседание на работната група за разработване на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати

На 17 юни 2021 г. се проведе първата среща на работната група, конституирана със заповед № РД-12-14/21.05.2021 г. на директора на НИП във връзка с изпълнението на дейност 1 по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Дейността предвижда изготвяне на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, в подкрепа на ежедневната работа на българските магистрати. Посоченото Ръководство ще бъде разработено от сформираната по дейността работна група от магистрати и национални и международни експерти въз основа на превод и адаптиране на относими обучителни ресурси на Съвета на Европа и ще представи установените европейски стандарти в разглежданата област, както и насоки за ефективно разглеждане на делата с оглед съгласуваност и непротиворечивост на съдебната практика.

Работната среща се проведе в присъствена форма, с участието на българските експерти в работната група, ръководителя и координатора на проекта. По време на срещата бяха представени накратко целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и изискванията за изпълнение на дейността и започна дискусията по същество, насочена към уточняване на предметния обхват и структурата на Ръководството. Взето беше решение за обособяване на споделено пространство за работа на членовете на работната група в Портала за електронно обучение на НИП.

© 2024 - Национален институт на правосъдието