Доставка на рекламни и информационни материали за нуждите на проекта

В края на м. ноември 2021 г. беше обсъден и одобрен от възложителя дизайнът на материалите за информация и комуникация по проекта и беше заявено изработването им по установения в договорите ред. 

На 16.12.2021 г. бяха доставени изработените рекламни и информационни материали по проекта, в това число постоянна обяснителна табела, 3 бр. ролбанери и 300 комплекта с рекламни материали. Съответствието на изготвените материали с поръчката на възложителя е удостоверено с подписването на приемо-предавателни протоколи, които установяват и точното изпълнение на сключените договори.

© 2024 - Национален институт на правосъдието