Обучение на младши магистрати по проблеми на домашното насилие

В периода 05-21.01.2022 г. Националният институт на правосъдието проведе електронно дистанционно обучение за самоподготовка по темата „Наказателноправни аспекти на домашното насилие” за младши магистрати, завършили задължителното си първоначално обучение в НИП през 2020 г. Курсът представи в структуриран вид изготвените от НИП обучителни ресурси по темата, като интегрира в единна обучителна програма учебните материали към разработеното по проекта надграждащо обучение с наказателноправна насоченост “Домашното насилие при фактически и юридически усложнения” и материалите към базисния курс „Наказателноправни аспекти на домашното насилие”, разработен по проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по ОПДУ. 

Посоченият подход осигурява достъп на по-широк кръг обучаеми до изготвените обучителни ресурси по проекта, както и възможност за синергичен ефект на постигнатите резултати по проектите, осъществявани от Института с финансовата подкрепа на ЕС и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Предвижда се през 2022 г. НИП да организира и електронно дистанционно обучение по темата „Гражданскоправни и наказателноправни аспекти на домашното насилие” за кандидатите за младши магистрати от випуск 2021/2022 г. във формат за самоподготовка, което да осигурява достъп на посочената категория обучаеми до разработените учебни материали към пилотно проведените по проекта обучения по темите „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти” и “Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”.

© 2024 - Национален институт на правосъдието