Обучение за прилагане на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие”, което ще се проведе в периода 10 май – 20 юни 2022 г.

Обучителният курс ще бъде разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и ще представи психологическите аспекти на домашното насилие над деца; особеностите на производството по ЗЗДН и наказателните производства, образувани по криминализирани актове на домашно насилие, свързани с участието на деца; механизмите за превенция на ретравмирането на деца, свидетели и жертви на домашно насилие (в т.ч. изслушването в „синя стая”); мултидисциплинарната работа в случаите на домашно насилие над деца, както и особеностите при изпълнение на мерките по чл. 5, т. 1, 2 и 3 от ЗЗДН и програмите и услугите за подкрепа при насилие над дете в семейството.

С цел подобряване на сътрудничеството и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона в разглежданата област, курсът ще се проведе за смесена група обучаеми, в това число съдии, прокурори, полицейски служители, социални работници, съдебни и прокурорски помощници.

Обучението се организира в изпълнение на дейност 1: „Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати“ по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Заявки за участие се подават в срок до 28.04.2022 г., през системата ИСУПО тук.

Лице за контакт:

Валентина Караганова – тел. 02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg

© 2024 - Национален институт на правосъдието