Мултипрофесионална група от магистрати, съдебни служители, експерти от МП, МВР и адвокати преминаха обучителния модул на програма HELP, посветен на насилието срещу жени и домашното насилие

На 11.07.2022 г. приключи провеждането на пилотното издание на електронното дистанционно обучение на тема Насилието срещу жени и домашното насилие”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

С цел укрепване на взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието и другите специалисти, ангажирани в разглежданата област и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона, пилотното издание на курса се проведе за смесена група обучаеми.

64 съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР взеха участие в електронния обучителен курс по посочената тема, разработен въз основа на материали на Програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика, който започна с откриваща онлайн среща на 9 май 2022 г. В рамките на два месеца представители на органите на съдебната власт, други експерти, работещи в сферата на правосъдието и служители на компетентните институции в областта, участващи в обучението, имаха възможност да се запознаят и обменят опит и добри практики по проблеми, свързани с прилагането на основните международни и европейски правни инструменти в областта на превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие и защита на жертвите, с акцент върху относимите стандарти на Съвета на Европа и ключовата  практика на ЕСПЧ в разглежданата област, представени в контекста на националната правна рамка и практиката на националните съдилища. Важни предимства на обучителния курс, от гледна точка на приноса му за повишаване квалификацията на практикуващите юристи, са практическата му насоченост, както и фокусът му върху формирането на разбиране и умения за прилагане на чувствителен към пола и ориентиран към защита правата на жертвите подход при разглеждането на дела, свързани с насилие над жени и домашно насилие.

53 от участващите в обучението съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР покриха успешно критериите за завършването му.

© 2024 - Национален институт на правосъдието