Електронно дистанционно обучение „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”, което ще се проведе в периода 18 октомври – 17 ноември 2022 г.

Обучителният курс ще бъде разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и  адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Обучението е насочено към изграждане на задълбочени познания и умения за разпознаване на явленията от областта на сексуалната експлоатация и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност и др. Курсът цели да допринесе и за повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и за формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.

Целева аудитория на обучението са съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници и разследващи полицаи.

Максималният брой участници е 40. 

Заявки за участие се подават в срок до 11.10.2022 г. през системата ИСУПО.

Линк за заявяване: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1017

Лице за контакт: Ангелина Лулчева, програмен сътрудник в дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, тел. 02 9359 144, ел. поща: a.lulcheva@nij.bg  

Обучението се организира в изпълнение на дейност 1: „Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати“ по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието