НИП започна провеждането на електронно дистанционно обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола, по проект на НФМ

35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както и експерти от Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита от дискриминация се включиха в организираното от Националния институт на правосъдието електронно дистанционно обучение на тема „Дискриминация, основана на пола – основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката”. Обучението се реализира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван от НИП с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Едномесечният обучителен курс, който започна на 25 октомври 2022 г. е разработен от мултипрофесионален екип от експерти от органите на съдебната власт и институциите с компетентност в посочената област, на национално и международно ниво и адресира актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, с акцент върху ролята на съда при обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените.

Представителите на органите на съдебната власт, другите работещи в сферата на правосъдието и служителите на компетентните институции в областта, участващи в обучението, ще имат възможност да задълбочат познанията си относно ролята, функциите и значението на практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията, основана на пола, както и на основните международни инструменти и механизми, приложими в тази област, и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Факултативния протокол към нея. Курсът осигурява преглед и на различни аспекти на съдебната и административната практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация по посочения признак, както и на относимата практика на ЕСПЧ.

Обучителният курс предвижда самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси, дискусии във форум и провеждане на виртуална класна стая), както и полагане на финален тест.

© 2024 - Национален институт на правосъдието