Смесена група от съдии, адвокати и експерти от КЗД преминаха обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола

На 25 ноември 2022 г. приключи провеждането на петото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Дискриминация, основана на пола – основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката”.

Едномесечният обучителен курс беше разработен от мултипрофесионален екип от експерти от органите на съдебната власт и институциите с компетентност в посочената област, на национално и международно ниво и адресира актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, с акцент върху ролята на съда при обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените.

Представителите на органите на съдебната власт, другите работещи в сферата на правосъдието и служителите на компетентните институции в областта, участващи в обучението, имаха възможност да задълбочат познанията си относно ролята, функциите и значението на практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията, основана на пола, както и на основните международни инструменти и механизми, приложими в тази област, и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Факултативния протокол към нея. Обучителният курс осигури преглед и на различни аспекти на съдебната и административната практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация по посочения признак, както и на относимата практика на ЕСПЧ.

В методологически план курсът съчетаваше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 22 съдии, разглеждащи граждански и административни дела, съдебни помощници, адвокати и служители на Комисията за защита от дискриминация.

© 2024 - Национален институт на правосъдието