Представяне на Ръководството за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие

На 13 юни 2023 г. в зала 201 на НИП, пред 28 представители на професионалната общност и други експерти, работещи по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола, сред които служители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, беше официално представено изготвеното от Института Ръководство за управление на делата в посочената област.

Ръководството е разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 г., от екип в състав Галя Вълкова, съдия в Софийски градски съд, Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, Мария Дончева, заместник-председател на Софийския районен съд, Дияна Видева, супервайзър и консултант в услуги за жертви на домашно и основано на пола насилие и член на УС на Асоциация „Деметра“ и Шазия Чоудри, преподавател по право в Оксфорд, в качеството ѝ на международен експерт по темата.

Директорът на Института, г-жа Миглена Тачева изтъкна потенциала на изготвеното учебно помагало да послужи като ефективен инструмент в подкрепа на ежедневната работа на българските магистрати по дела, свързани с домашно и основано на пола насилие, както и за уеднаквяване на практиката по прилагане на закона в тази област и изрази надежда то да бъде припознато като полезен ориентир от по-широк кръг професионалисти в областта.

Стандартите на Съвета на Европа в разглежданата област бяха представени от Джена Шиърър-Демир, експерт в секцията за равенство на половете на посочената международна организация.

При представянето на Ръководството, авторският екип направи систематичен преглед на международната правна рамка на насилието, основано на пола и домашното насилие, както и на проблемите и предизвикателствата в правната уредба и практиката по прилагане на закона на национално ниво. Обсъдени бяха и потенциалните последици за страната ни от присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Експертите подчертаха необходимостта от формиране на концептуално разбиране на разглежданите обществени явления у правоприлагащите органи, както и за преодоляване на съществуващите стереотипи в областта, които затрудняват ефективната защита на жертвите и уточниха, че чрез разработката си се стремят да допринесат за постигането на тези резултати.

Разработеното учебно помагало получи висока оценка от присъстващите представители на Висшия адвокатски съвет, Националното бюро за правна помощ и ГДНП, които изразиха желание и готовност да го интегрират в обучението на адвокатите, определени да осигуряват първоначално консултиране и защита на пострадалите от домашно насилие и на полицейските служители.

С текста на Ръководството можете да се запознаете тук

Предстои то да бъде надградено и приведено в съответствие с последните изменения в националната и международната правна уредба, както и с насоките на ЕСПЧ в новопостановеното осъдително решение срещу България и разпространено сред целевите групи на проекта в тираж от 1000 екземпляра и в електронен формат.

В срок до 31 юли 2023 г. можете да отправите бележките и препоръките си по изготвеното учебно помагало като ги изпратите по ел. поща на адрес: k.kirilova@nij.bg

© 2024 - Национален институт на правосъдието