Предстоящи обучения по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” НФМ 2014-2021

В периода м. октомври – м. декември 2023 г. Националният институт на правосъдието ще проведе поредица от обучения в допълващи се обучителни формати по актуални проблеми от областта на домашното и основаното на пола насилие, с участието на утвърдени национални и международни експерти:

1. „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по делата, разглеждани по реда на ЗЗДН”, 26.10.2023 г.

2. Уебинар „Актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие в светлината на решението на ЕСПЧ по делото А.Е. срещу България”, 03.11.2023 г. – 12.30 ч.

3. „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”, 06-07.11.2023 г.

4. „Хората с увреждания, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола: достъп до права и правосъдие”, 28.11.2023 г.

5. „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”, 04-05.12.2023 г.

6. „Превенция и противодействие на трафика на жени с цел тяхната експлоатация. Междуинституционално взаимодействие и обмен на добри практики”, 11-12.12.2023 г.

Обученията се организират за смесени групи от съдии, прокурори, следователи, други представители на професионалната общност и експерти от компетентните институции, в изпълнение на дейност 1: “Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати. Разработване на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати” по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Информация за програмата, целевите групи и реда за заявяване на участие в обученията ще се публикува своевременно в График на предстоящите обучения в сайта на НИП.

© 2024 - Национален институт на правосъдието