Обучение, фокусирано върху отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и съавтор на набор от публикации по тези проблеми.

Обучението има за цел да запознае участниците с разбирането за родителското отчуждение в юридически, психологичен и психиатричен контекст според МКБ11 и DSM5. Специално внимание ще бъде отделено на актуалния дебат в международен план относно използването на понятието и опасностите, свързани с пренебрегване на най-добрия интерес на детето. Обучението акцентира върху приложимостта на чл. 59, ал. 6 СК в контекста на правото на семеен живот. Участниците ще бъдат запознати с примерни задачи към съдебно-психологичните и психиатрични експертизи, които да позволят в пълнота да се изследват отношенията в семейството и връзката родител-дете. Повече информация за съдържанието на обучението можете да откриете в приложения учебен план.

Основните целеви групи са съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, както и социални работници от отделите за закрила на детето.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

При интерес, можете да заявите участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1613 в срок до 27.10.2023 г.

Лице за контакт: Ралица Русева, програмен координатор, ел. поща: ruseva@nij.bg, тел. 02/9359 128.

EN

Training focused on Alienation of the Child in Domestic violence and Parental conflict situations

On 6 and 7 November 2023 in Sofia the National Institute of Justice will conduct in-person training on “Alienation of the Child in Domestic violence and Parental conflict situations”. The topic will be presented by a multidisciplinary team of professionals with recognized expertise in the field, including Ms. Shazia Choudhry, Professor of Law at the University of Oxford and co-author of a range of publications on these issues.

The training aims to provide participants with an understanding of parental alienation in a legal, psychological and psychiatric context according to ICD11 and DSM5. Special attention will be given to the current debate internationally regarding the use of the term and the dangers associated with neglecting the best interests of the child. The training focuses on the applicability of Article 59, para 6 of the Family Code in the context of the right to family life. Participants will be introduced to sample tasks for forensic psychological and psychiatric expertise to enable a full examination of family relationships and the parent-child relationship in particular. More information about the content of the training can be found in the attached curriculum.

The main target groups are judges, prosecutors, investigating magistrates and other representatives of the professional community, as well as social workers from child protection departments.

The training event is organized under the project “Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence”, implemented with the support of the Justice Programme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Contract No BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20.

If you are interested, you can apply at https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1613 by 27 October 2023.

Contact person: Ralitsa Russeva, Programme coordinator, email: ruseva@nij.bg, tel. 02/9359 128.

© 2024 - Национален институт на правосъдието