Интердисциплинарно обучение по проблеми на родителското отчуждение за смесена група от магистрати и други специалисти

49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”

Обучителното събитие се проведе на 6 и 7 ноември 2023 г. в хотел „Рамада”, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта и осигури възможност за запознаване с разбирането за родителското отчуждение в юридически, психологичен и психиатричен контекст. Проф. д.ю.н. Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и съавтор на набор от публикации по тези проблеми, разгледа съдържанието на понятието „родителско отчуждение” според основните теории, които го утвърждават, и обърна специално внимание на актуалния дебат в международен план относно използването на това понятие и опасностите, свързани с пренебрегване на най-добрия интерес на детето, включително в хипотезите на домашно насилие. Проф. Чоудри направи сравнителен преглед на добрите практики в областта, възприети от някои европейски и други държави и открои ключовите фактори, които националните съдии трябва да отчитат в работата си по делата, свързани с родителски конфликти и домашно насилие, за да осигурят прилагането на ориентиран към детето и информиран за насилието подход.

Съдия Галя Вълкова от СГС разгледа приложимостта на чл. 59, ал. 6 СК в контекста на правото на семеен живот, както и отчуждението на детето в резултат на домашно насилие. Участниците в обучението бяха запознати и с примерни задачи към съдебно-психологичните и психиатрични експертизи, които да им позволят да изследват в пълнота отношенията в семейството и връзката родител-дете.

Психологическата оценка на родителското отчуждение и влиянието му върху психичното здраве на детето бяха представени от съдебните експерти доц. д-р Анета Атанасова, детски и клиничен психолог и д-р Елена Михайлова, детски психиатър.

В рамките на проведените практически сесии и дискусии участниците имаха възможност да обменят опит и да обсъдят приложимостта на новопридобитите знания в практиката им, както и възможностите да подобрят взаимодействието в съвместната си работа по случаи, свързани с отчуждение на детето от неотглеждащия го родител.

Обучителното събитие се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

EN

Interdisciplinary training on issues of Parental Alienation for a mixed group of magistrates and other professionals

49 judges and prosecutors from district and regional level, state bailiffs and social workers took part in the hybrid training organized by the National Institute of Justice on “Alienation of the Child in Domestic violence and Parental conflict situations”.

The training event was held on 6 and 7 November 2023 at the Ramada Hotel in Sofia under the guidance of a multidisciplinary team of professionals with recognized expertise in the field and provided the participants with the opportunity to learn more about Parental Alienation in a legal, psychological and psychiatric context. Ms. Shazia Choudhry, Professor of Law at the University of Oxford and co-author of a range of publications on these issues, examined the content of the “parental alienation” concept according to the main theories that endorse it, and paid particular attention to the current debate internationally about the use of this concept and the dangers associated with neglecting the best interests of the child, including in domestic violence situations. Prof. Choudhry provided a comparative overview of best practices in the field adopted by some European and other countries and highlighted key factors that national judges should consider in their work on cases involving parental conflict and domestic violence to ensure a child-centered and violence-informed approach.

Judge Galya Valkova from the Sofia City Court examined the applicability of Article 59, para 6 of the Family Code in the context of the right to family life and the alienation of the child as a result of domestic violence. The participants in the training were also introduced to sample tasks for forensic psychological and psychiatric expertise, which would allow them to fully examine family relations and the parent-child relationship.

The psychological assessment of parental alienation and its impact on the mental health of the child were presented by the forensic experts Assoc. Prof. PhD Aneta Atanasova, Child and Clinical Psychologist and Dr. Elena Mihaylova, Child Psychiatrist.

During the practical sessions and discussions the participants had the opportunity to exchange experiences and discuss the applicability of the newly acquired knowledge in their practice, as well as the possibilities to improve the interaction in their joint work on cases related to the alienation of the child from the non-custodial parent.

The training event was organized under the project “Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence”, implemented with the support of the Justice Programme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, Contract No BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20.

SONY DSC
SONY DSC
© 2024 - Национален институт на правосъдието