Обучение с фокус върху кибернасилието като форма на домашно и основано на пола насилие

На 4 и 5 декември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”.Обучението е насочено към повишаване на компетентностите, знанията и уменията на съдиите, прокурорите и разследващите органи за ефективно разследване и наказателно преследване на престъпните посегателства срещу личността, осъществени в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие, както и към подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие в тази област. Посочената обучителна програма е разработена от мултидисциплинарен екип от експерти и цели да допринесе и за формирането на концептуално разбиране на домашното и основаното на пола насилие у правоприлагащите органи, както и за прилагане на холистичен, чувствителен към пола и междусекторен подход за ефективна защита на жертвите на посочените престъпни посегателства.

Целеви групи на обучението са съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи и други представители на професионалната общност.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

При интерес, можете да заявите участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1625    в срок до 23.11.2023 г.

Лице за контакт: Емил Георгиев, старши експерт в дирекция ТОМОМ, тел. 02 9359 103, имейл: e.georgiev@nij.bg.

© 2024 - Национален институт на правосъдието