Обучение с фокус върху кибернасилието срещу жени и деца

36 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”

Обучителното събитие се проведе на 4 и 5 декември 2023 г. в хотел „Грами”, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от експерти и беше насочено към надграждане на познанията и уменията на правоприлагащите органи за разпознаване, разследване, наказателно преследване и превенция на престъпните посегателства срещу личността, осъществени в онлайн среда в случаите на домашно насилие и насилие срещу жени и деца, защита на жертвите и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие в тази област.

Експерти от дирекция „Киберпрестъпност” на ГДБОП представиха спецификите в работата и добрите практики на посоченото специализирано звено в структурата на МВР за разследване и разкриване на престъпления, свързани с насилие срещу жени и деца в интернет, като поставиха акцент върху трудностите при събирането на доказателства в онлайн среда и ключовата роля на международното полицейско сътрудничество за ефективно разследване и разкриване на посочените престъпни посегателства.

Прокурор Тодор Тодоров от Софийската градска прокуратура разгледа особеностите при разследването, надлежното събиране и анализ на доказателствата и формулиране на обвинението за престъпления срещу личността, извършени в онлайн среда в посочените хипотези, както и възможностите на международно-правното сътрудничество по такива дела, като обърна специално внимание на приложението на чл. 159а НПК в контекста на постановеното решение от Съда на ЕС по дело С-350/21.

Съдия Веселина Няголова от Софийския районен съд направи систематичен преглед на престъпните посегателства срещу жени и деца, криминализирани на национално ниво и процесуалните проблеми при разглеждане на делата в съдебна фаза.

Златка Мачева, Управител на фондация „Център Отворена врата”, психолог и съдебен експерт, запозна участниците в обучението със специфичните особености в поведението на жертвите на домашно насилие, рисковото поведение на насилника в тези хипотези, както и с възможностите за подкрепа, защита и превенция чрез прилагане на специализираните програми за жертви и извършители на домашно насилие.

Обучението осигури възможност за оживена дискусия и обмен на опит и добри практики в областта на разследването и наказателното преследване на престъпните посегателства срещу жени и деца в интернет между експертите, участващи в него.

Обучителното събитие се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието