Мултидисциплинарно обучение с фокус върху трафика на жени

37 прокурори от районно и окръжно ниво, следователи, служители на ГДБОП и ГД „Гранична полиция” взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение на тема: „Превенция и противодействие на трафика на жени с цел тяхната експлоатация. Междуинституционално взаимодействие и обмен на добри практики”

Обучителното събитие се проведе на 11 и 12 декември 2023 г. в хотел „Zoo”, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта и беше насочено към повишаване професионалната квалификация на правоприлагащите и правоохранителните органи във връзка с разпознаване и противодействие на престъплението  „трафик на хора“ във всичките му форми, при които жертви на престъплението са жени, закрила и подкрепа на жертвите на трафик и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие.

Ернеста Русева-Христова, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, запозна участниците в обучението с приоритетите в държавната политика в разглежданата област, както и с функционирането на националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.

Борислав Пъргов, инспектор в отдел „Трансгранична организирана престъпност” на ГДБОП, разгледа понятието за трафик на хора и различните му форми, при които пострадалите са жени, състоянието в страната и основните тенденции в разследването и разкриването на посоченото престъпление, като подчерта важната роля на превенцията за ефективно противодействие на тази форма на организирана престъпна дейност.

Прокурор Гергана Кюркчийска от Софийската градска прокуратура направи правна характеристика на престъплението “трафик на хора” в светлината на относимата национална и международна правна уредба, като обърна специално внимание на новите експлоатационни цели в контекста на сексуалното насилие, и представи методологическите аспекти на разследването на посоченото престъпление и особеностите в работата с жертвите на трафик.

Антоанета Василева, първи вицепрезидент на ГРЕТА, разгледа международните стандарти в противодействието на трафика на хора и влиянието на интернет върху престъплението, а Анна Николова, управител на фондация „SOS семейства в риск” и на приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ в гр. София и гр. Варна, постави акцент върху закрилата, подкрепата и социализацията на жените жертви на трафик.

Обучението осигури възможност за оживена дискусия и обмен на опит и добри практики в областта на разследването и наказателното преследване на трафика на жени и ефективната защита на пострадалите при участието им в наказателното производство. Обучителното събитие се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието