Интердисциплинарно обучение, фокусирано върху защитата на жертвите на домашно и основано на пола насилие и измененията в ЗЗДН

29 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието обучение в смесена форма на тема: „Домашно насилие и насилие, основано на пола. Психологически аспекти. Международни стандарти за защита на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола и измененията в ЗЗДН в контекста на стандартите“.

Обучителното събитие се проведе на 19 март 2024 г. в хотел „Метрополитън“, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от утвърдени български и международни експерти и беше насочено към повишаване компетентността на българските магистрати за осигуряване на ефективна защита от посочените видове насилие и запознаването им с последните изменения в гражданскоправната уредба в тази област, на национално ниво.

Проф. д.ю.н. Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и автор на редица публикации по тези проблеми, направи систематичен преглед на основните правни инструменти на ООН и Съвета на Европа за превенция и противодействие на насилието срещу жени. Проф. Чоудри постави акцент върху установените международни и европейски стандарти за защита срещу насилието по гражданскоправен ред, които бяха представени в светлината на ключови достижения в практиката на Комитета CEDAW и ЕСПЧ.

Съдия Галя Вълкова от СГС разгледа приложимостта на международните стандарти за защита на жертвите на домашно и основано на пола насилие в делата по реда на ЗЗДН. В практически насоченото си изложение, тя направи аналитичен преглед на
измененията в ЗЗДН (обн. в ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г., доп., бр. 69 от 2023 г.) в контекста на стандартите, установени на международно ниво и доразвити в практиката на Комитета CEDAW, ЕСПЧ и националните съдилища.

Д-р Дияна Видева, психолог и член на УС на асоциация “Деметра” запозна участниците с психологическите аспекти на разглежданите видове насилие, специфичната уязвимост на жертвите и необходимостта от прилагане на подход, ориентиран към тях, за ефективна защита на правата им. Тя сподели с участниците и богатия си практически опит при прилагането на специализирани програми за жертви и извършители на домашно насилие.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието