Публична дискусия за подобряване прилагането на специализираните програми за извършители на домашно насилие

За ограничаване и изкореняване на проявите на домашно насилие в българското общество е необходимо провеждането на последователна държавна политика, която да координира и оценява дейността на всички, ангажирани с разрешаването на този проблем. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Георги Николов, при откриването на организираната от Националния институт на правосъдието публична дискусия на тема „Проблеми, свързани с прилагането на специализираните програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие и възможностите на пробацията“.

Форумът се проведе на 25 и 26 март 2024 г. в хибриден формат, по проекта на НИП „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван от Института с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. В откриващото си слово, г-н Николов подчерта и сериозните действия, предприети до момента от българската държава в тази насока, и в частност съществените изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), разработеният от Министерството на правосъдието Национален координационен механизъм, който конкретизира ангажиментите и начина на взаимодействие между отговорните институции и доставчиците на специализирани услуги, както и разработваният в момента нов Правилник за прилагане на ЗЗДН.

В дискусията взеха участие 37 съдии от районно и окръжно ниво, прокурори, пробационни служители от ГД „Изпълнение на наказанията“ и Норвежката корекционна служба и представители на неправителствени организации, предоставящи програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие.

Съдия Мария Дончева, заместник-председател на СРС и ръководител на НО, представи предизвикателствата в работата на съда при налагане на пробационната мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 4, предл. второ НК, свързани с липсата на достатъчно информация за предлаганите специализирани програми за извършители на домашно насилие на местно ниво и на добра координация между отговорните институции и доставчиците на такива услуги.

Служители на пробационната служба в Агдер, Кралство Норвегия запознаха участниците в дискусията с програмите за работа с извършители на домашно насилие на Норвежката корекционна служба, както и с ролята на посочената институция като фасилитатор на междуведомственото сътрудничество в областта. Опитът на пробационните служби у нас и по-конкретно програмата за обществено въздействие „Управление на гнева при домашно насилие“ бяха представени от служители на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Експерт на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие запозна присъстващите с принципите за безопасна и ефективна интервенция по отношение на извършителите на домашно насилие, както и с разработените от Мрежата европейски стандарти за програми с такава насоченост.

Представители на повечето неправителствени организации в страната, предоставящи специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, представиха опита си и потенциала на програмите, по които работят, както и добри местни практики, свързани с установяването на регионални механизми за междуинституционално взаимодействие в областта.

Форумът предизвика оживена дискусия с фокус върху идентифицираните проблеми в практиката и възможните подходи за преодоляването им, в това число чрез изменения в нормативната уредба и предприемане на мерки за устойчиво финансиране на организациите на гражданското общество, работещи в тази област и за подобряване на междуинституционалното взаимодействие.

© 2024 - Национален институт на правосъдието