Интердисциплинарно обучение с фокус върху новостите в наказателноправната уредба на домашното насилие

30 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво и други представители на професионалната общност взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение на тема: „Наказателноправни и психологически аспекти на домашното насилие. Актуални проблеми“.

Обучителното събитие се проведе на 2 април 2024 г. в хотел „Грами“, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от утвърдени български и международни експерти и беше насочено към повишаване компетентността на българските магистрати за осигуряване на ефективен наказателноправен отговор на домашното насилие и защита на жертвите.

Д-р Дияна Видева, психолог с дългогодишен опит в работата с извършители и жертви на домашно насилие, запозна участниците с психологическите аспекти на домашното и основаното на пола насилие, специфичната уязвимост на жертвите и необходимостта от прилагане на подход, ориентиран към тях, за ефективна защита на правата им.

Проф. д.ю.н. Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и автор на редица публикации по проблеми, свързани с насилието срещу жени, домашното насилие и достъпа до правосъдие на жените, представи стандартите на Съвета на Европа за разследване и наказателно преследване на домашното насилие и ефективно управление на делата, както и установените добри практики в тази област на европейско ниво. Тя подчерта, че прилагането на комплексен и интегриран подход при разглеждането на делата, свързани с домашно насилие и добрата координация и взаимодействие между професионалистите в сферата на гражданското и наказателното правосъдие е от ключово значение за ефективната защита на жертвите.

Съдия Мария Дончева, заместник-председател на СРС, НО, направи аналитичен преглед на последните изменения в националната уредба, относими към наказателноправната защита от домашно насилие и актуалните проблеми по делата за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, в контекста на приложимите международни стандарти. В изложението си, тя акцентира върху стандартите за дължима грижа и прилагане на подход, ориентиран към жертвата, които илюстрира чрез конкретни примери от практиката на ЕСПЧ по ключови дела от разглежданата област и дела срещу България.

 Обучителното събитие е организирано по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието