Заключителна пресконференция по проектите на НИП, финансирани по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021

На 5 април 2024 г. от 13.30 ч. в зала „Опера 2” на Астория Гранд Хотел – София Националният институт на правосъдието (НИП) проведе заключителна пресконференция, на която представи постигнатите резултати по проектите на Института, реализирани с подкрепата на  програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., пред повече от 50 представители на Министерството на правосъдието, Норвежката съдебна администрация, професионалната и академичната общност.

Ръководителят на проект “Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, г-жа Светла Вълева, запозна участниците в закриващото събитие с резултатите от изпълнението на проекта и приложените добри практики за популяризирането им сред по-широк кръг заинтересовани лица и осигуряване на устойчивост на проекта:

 • Разработени и проведени са поредица от обучения по актуални проблеми на домашното и основаното на пола насилие в допълващи се обучителни формати (в присъствена, електронна и хибридна форма), насочени към укрепване капацитета на българските магистрати да прилагат ефективно европейските и международните стандарти за превенция, противодействие и защита от посочените видове насилие. Обученията се проведоха под ръководството на мултидисциплинарни екипи от български и международни експерти с утвърдена експертиза в областта, за смесени групи, съставени от представители на съдебната власт, правоприлагащите и правоохранителните органи и осигуриха възможност за обмен на опит и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона в разглежданата област.

Акценти в обученията:

 • Гражданскоправни, наказателноправни и психологически аспекти на домашното насилие;
 • Дискриминация, основана на пола и насилие над жени – трафик на жени; сексуална експлоатация; кибернасилие;
 • Защита на децата свидетели и жертви на домашно насилие; отчуждение на детето при домашно насилие и родителски конфликти – разграничение;
 • Достъп до правосъдие и защита на хората с увреждания жертви на домашно насилие и основано на пола насилие.

Независимо от специфичния им фокус, обученията по проекта способстваха за формиране на концептуално разбиране за домашното и основаното на пола насилие у правоприлагащите органи, преодоляване на съществуващите стереотипи в областта и повишаване на чувствителността им към специфичните нужди от закрила и подкрепа на жертвите.

 • С подкрепата на програма HELP на Съвета на Европа, беше адаптиран към националното законодателство и практика и пилотно реализиран електронният обучителен курс на HELP на тема: “Насилието срещу жени и домашното насилие”. Обучението осигурява възможност за интегрирано и задълбочено изучаване на относимите международни, европейски и национални стандарти и практика в областта, като в пилотното му издание се включиха 53 представители на целевите група на проекта. Важни предимства на обучителния курс, от гледна точка на приноса му за повишаване квалификацията на практикуващите юристи, са практическата му насоченост, както и фокусът му към формирането на разбиране и умения за прилагане на чувствителен към пола и ориентиран към защита правата на жертвите подход при разглеждането на дела, свързани с насилие над жени и домашно насилие.

След пилотното провеждане на курса, материалите към него са публикувани в портала за електронно обучение на НИП (https://e-learning.nij.bg) във формат за самоподготовка и са свободно достъпни за всички регистрирани потребители, с което е осигурена възможност за разпространение на постигнатите резултати по проекта сред по-широк кръг заинтересовани лица.

 • НИП организира и беше домакин и на първата по рода си публична дискусия, фокусирана върху прилагането на специализираните програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие и възможностите на пробацията на национално ниво. В рамките на дискусията, представители на държавните органи, отговорни за провеждане на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие, съдии, прокурори, пробационни служители и експерти на неправителствени организации от цялата страна, осъществяващи дейност в тази област, обсъдиха възможностите на специализираните програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, практическите проблеми, свързани с прилагането им на национално ниво и необходимите мерки за преодоляване на констатираните трудности в практиката.

Експерти на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие представиха разработените от Мрежата европейски стандарти за програми с такава насоченост, а представители на Норвежката корекционна служба споделиха опита и добрите си практики при прилагане на посочената пробационна мярка и установения модел на междуинституционално взаимодействие в Норвегия.

 • 625 съдии, прокурори и други професионалисти в сферата на правосъдието, служители на администрацията и правоохранителните органи, от които 532 правни специалисти, повишиха квалификацията си в рамките на обучителните дейности по проекта.
 • Броят на правните специалисти, обучени да работят с жертви на домашно и основано на пола насилие, почти двукратно надхвърля предвидения индикатор от 300 участници.

Обобщени статистически данни по длъжност и пол на участниците, както и информация за финансовото изпълнение на проекта можете да откриете във файла.

 • Екип от утвърдени национални и международни експерти в областта бяха ангажирани да разработят ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати. За да подпомогне дейността на експертите, НИП в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) проведе онлайн проучвателно посещение в специализираните органи и структури на СЕ с компетентност в тази област, което осигури възможност на участниците да се запознаят с процедурите и инструментариума на Съвета на Европа за противодействие на разглежданите видове насилие.

Изготвеното по проекта Ръководство интегрира европейските стандарти в областта и представя установените проблеми и предизвикателства в разследването и решаването на делата за домашно насилие, както и възможните решения в контекста на действащото законодателство и практиката на ЕСПЧ и националните съдилища по такива дела към 31.10.2023 г. Учебното помагало цели да послужи като полезен ориентир в дейността на правоприлагащите органи и ефективен инструмент за уеднаквяване на практиката в тази област.

При официалното му представяне, Ръководството за управление на делата получи признание от професионалната общност и други експерти, работещи в областта (сред които представители на Висшия адвокатски съвет, Националното бюро за правна помощ и МВР-ГДНП), които изразиха желание и готовност да го интегрират в обучението на адвокатите, определени да осигуряват първоначално консултиране и защита на пострадалите от домашно насилие и на полицейските служители.

До края на м. април 2024 г. предстои публикуването на Ръководството в електронен формат и в тираж 1 000 екземпляра и разпространението му сред целевите групи на проекта.

 • В допълнение към проведените обучителни дейности, по проекта е осъществен подбор и превод на български език на 36 бр. ключови решения на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (Комитета CEDAW), като авторитетен източник за тълкуването и прилагането на едноименната Конвенция на ООН и Факултативния протокол към нея. Посоченият допълнителен обучителен компонент в обхвата на проекта е насочен към задълбочаване познанията на българските магистрати в областта на превенция и противодействие на дискриминацията и насилието, основани на пола и защита правата на жертвите, като предпоставка за качествено правосъдие.

Осигурен е достъп до преведените решения на Комитета CEDAW, посредством платформата за електронно обучение на НИП, за целевите групи на проекта.

В съответствие с изискванията на програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 е изграден и функционира и самостоятелен уебсайт, специално насочен към дейностите и постигнатите резултати по проекта.

Благодарим на Министерството на правосъдието като Програмен оператор, Норвежкия финансов механизъм, Норвежката съдебна администрация, Норвежката корекционна служба, Съвета на Европа, съдебните обучители – съдии, прокурори, университетски преподаватели, експерти от администрацията, правоохранителните органи и от неправителствени организации, работещи в областта на домашното и основаното на пола насилие, за ползотворното сътрудничество и подкрепата им при реализацията на проекта!

© 2024 - Национален институт на правосъдието