„Информация и публичност”

Дейността включва осъществяването на пакет от мерки, насочени към провеждане на активна информационна политика както към целевите групи по проекта, така и към широката общественост относно Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., изпълнението, въздействието и постигнатите резултати от подкрепата от финансовия механизъм за проекта. Мерките за информация и комуникация са разработени въз основа на изготвен Комуникационен […]

Виж още

„Оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието, основано на пола и домашното насилие, изграден по предефиниран проект №9 на Националното бюро за правна помощ: „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност” (ПДП №9)”

В рамките на дейността ще бъде извършено оценяване на пилотния механизъм за сътрудничество за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и домашно насилие, изграден на регионално ниво от Националното бюро за правна помощ (НБПП) в регионалните подразделения на Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съда, адвокатурата, общината […]

Виж още

„Проучвателно посещение в европейска институция, специализирана в защитата на основните права”

Дейността предвижда организиране на проучвателно посещение на екипа от експерти, ангажирани с разработването на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, в специализираните органи и структури на Съвета на Европа, отговорни за приемане и прилагане на международните стандарти за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието, основано […]

Виж още

„Адаптиране и пилотно провеждане на електронен обучителен модул на програма HELP, посветен на превенцията и защитата от насилие над жени и домашно насилие”

Дейността включва превод, адаптиране и провеждане на обучителен модул на програма HELP, посветен на превенция и защита от насилие на жени и домашно насилие. Електронният обучителен модул на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”, разработен от Съвета на Европа (СЕ) в рамките на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи (програма […]

Виж още

„Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати. Разработване на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати”

Дейността е фокусирана върху разработването и провеждането на обучения, посветени на прилагането на международните стандарти за защита от домашно насилие и превенция на този проблем. С цел повишаване на ефективността им, те ще бъдат осъществени в различни взаимно допълващи се обучителни формати (обучения в присъствена и/или електронна форма, кръгли маси, дискусии, конференции и самоподготовка – […]

Виж още
© 2024 - Национален институт на правосъдието