„Информация и публичност”

Дейността включва осъществяването на пакет от мерки, насочени към провеждане на активна информационна политика както към целевите групи по проекта, така и към широката общественост относно Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., изпълнението, въздействието и постигнатите резултати от подкрепата от финансовия механизъм за проекта. Мерките за информация и комуникация са разработени въз основа на изготвен Комуникационен план от екипа на проекта в съответствие с Анекс 3 към Регламента за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. и включват провеждане на информационни събития – пресконференции, изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали, както и изграждането на самостоятелен уебсайт, посветен на проекта на български и английски език, с акцент върху подкрепата на Норвежкия финансов механизъм.

© 2024 - Национален институт на правосъдието