„Оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на насилието, основано на пола и домашното насилие, изграден по предефиниран проект №9 на Националното бюро за правна помощ: „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност” (ПДП №9)”

В рамките на дейността ще бъде извършено оценяване на пилотния механизъм за сътрудничество за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и домашно насилие, изграден на регионално ниво от Националното бюро за правна помощ (НБПП) в регионалните подразделения на Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съда, адвокатурата, общината и други компетентни регионални структури. Предвижда се оценяването на пилотния регионален механизъм за сътрудничество да допринесе за обезпечаване на ефективното прилагане на международните изисквания и стандарти за защита на основните права в областта на насилието над жени и домашното насилие чрез приноса му в създаването на устойчив механизъм, координиращ, изпълняващ и оценяващ мерките и политиките за превенция и противодействие на насилието над жени, предприети от българската държава в изпълнение на задълженията й в тази област.

Партньор по дейността е Министерството на правосъдието (МП) като водеща институция, отговорна за изпълнението й, въз основа на възложената по закон компетентност на Министерството на правосъдието в тази област.

Оценяването на пилотния регионален механизъм за сътрудничество, създаден по ПДП №9, ще се извърши от междуведомствена работна група, сформирана със заповед на министъра на правосъдието, в състава на която ще бъдат включени експерти от МВР, МТСП, МП, МЗ и/или други институции или организации с компетентност към проблемите на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. Междуведомствената експертна група ще извърши оценка на ефективността на създадения регионален координационен механизъм по ПДП №9, като отчете неговата ефективност от гледна точка на заложените цели при създаването му и устойчивост на постигнатите резултати, практическо значение на механизма спрямо нуждата от защита на лицата, ползващи предоставяните чрез него услуги и съответствие на елементите на изградения модел с националните политики и мерки в разглежданата област.

Резултатите от извършеното оценяване ще бъдат представени на организирана за целта заключителна среща с участието на представители на всички заинтересовани страни.

Очаквани резултати:

  • Сформирана работна група за оценка на ефективността на създадения регионален координационен механизъм по ПДП №9;
  • Изготвен доклад за оценка на ефективността на пилотния регионален механизъм за подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и домашно насилие, изграден от НБПП по ПДП №9;
  • Проведена заключителна среща с представители на заинтересованите ведомства и НПО за представяне на резултатите от извършената оценка.
© 2024 - Национален институт на правосъдието