„Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати. Разработване на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати”

Дейността е фокусирана върху разработването и провеждането на обучения, посветени на прилагането на международните стандарти за защита от домашно насилие и превенция на този проблем. С цел повишаване на ефективността им, те ще бъдат осъществени в различни взаимно допълващи се обучителни формати (обучения в присъствена и/или електронна форма, кръгли маси, дискусии, конференции и самоподготовка – чрез ползване на самообучителни ресурси, предназначени за ползване в работна среда). Учебното съдържание на разнообразните обучителни формати ще бъде съобразено със специфичните потребности на работещите в администрациятa, правоприлагащите и правоохранителните органи по тези дела.

Освен предвидените обучения, в подкрепа на ежедневната работа на българските магистрати ще бъде разработено Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, което инкорпорира установените европейски стандарти. То ще бъде изготвено въз основа на превод и адаптация на обучителните ресурси, изготвени от Съвета на Европа, и ще предостави насоки за ефективно разглеждане на делата с оглед съгласуваност и непротиворечивост на съдебната практика. Ръководството ще представи установените проблеми и предизвикателства в областта на разследването и решаването на делата за домашно насилие.

Ръководството за управление на делата ще бъде официално представено на организирано за целта публично събитие, с участието на националните и международните експерти, взели участие в разработването му и представители на професионалната общност.

Предвидените обучения, обучителни материали и Ръководството за управление на делата ще допринесат за повишаване информираността на магистратите, другите представители на професионалната общност и служителите на институциите с компетентност в разглежданата област относно установените международни стандарти за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола, както и за укрепване на капацитета им за по-ефективно прилагане на тези стандарти на национално ниво. От тази перспектива, обученията, учебните материали и ръководството за управление на делата, свързани с домашно насилие са инструменти за повишаване капацитета на компетентните органи, способстващи за изграждането на общо разбиране, единна практика и засилено сътрудничество между тях с оглед осигуряването на ефективен институционален отговор на домашното насилие и насилието, основано на пола.

            Очаквани резултати:

  • Проведени 14 обучителни събития в допълващи се разнообразни обучителни формати (присъствени и електронни обучения, кръгли маси, дискусии, конференции и др.), с участието на 300 представители на целевите групи, обучени да работят с жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак;
  • Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, достъпно в електронен формат и отпечатано на български език в тираж до 500 екземпляра.
© 2024 - Национален институт на правосъдието