Начало на електронното дистанционно обучение на тема „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”

На 22 март 2021 г. започна провеждането на електронното дистанционно обучение на тема „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”, разработено от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г., осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучението разглежда гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста на установените международноправни стандарти за защита в тази област и практиката на ЕСПЧ и е насочено към повишаване информираността на българските магистрати по отношение на психологичните аспекти и фактори, обуславящи проявите на домашно насилие и психологичното консултиране в тези случаи. Обучителният курс цели да допринесе за преодоляване на съществуващите стереотипи при разбирането на института и по-ефективно прилагане на международноправните стандарти за защита от домашно насилие на национално ниво.

Интерес към участие в обучението с продължителност от един месец са проявили 25 съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители и експерти от Инспектората към ВСС.

© 2024 - Национален институт на правосъдието