Мултипрофесионална група от експерти от органите на съдебната власт, МВР и АСП преминаха обучение по прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

На 20 юни 2022 г. приключи провеждането на третото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие”. Обучителният курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и насочен […]

Виж още

НИП започна провеждането на обучение, фокусирано върху прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

45 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие” (10.05-20.06.2022 г.), организирано от Националния институт на правосъдието по проект […]

Виж още

НИП започна провеждането на електронния обучителен модул на програма HELP, посветен на насилието срещу жени и домашното насилие

51 съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР взеха участие в откриващата среща към електронното дистанционно обучение на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 […]

Виж още

Пилотно издание на електронния обучителен модул на програма HELP „Насилието срещу жени и домашното насилие“

В периода 9 май – 11 юли 2022 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”. Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на основните международни и европейски правни инструменти в областта на превенция и противодействие […]

Виж още

Първа съвместна среща на националните и международния експерт в работната група за разработване на Ръководство за управление на делата по дейност 1

На 31.03.2022 г. се проведе първата съвместна среща на националните експерти, ангажирани с разработването на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, и международния експерт в РГ – проф. ShaziaChoudhry. Проф. Choudhry е преподавател по право в Университета в Оксфорд, със специализация в областта на защитата на основните […]

Виж още

Обучение за прилагане на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие”, което ще се проведе в периода 10 май – 20 юни 2022 г. Обучителният курс ще бъде разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и ще представи психологическите аспекти на домашното насилие над деца; особеностите на производството […]

Виж още

Първо заседание на работната група за разработване на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола за магистрати, в обновения й състав

На 27 януари 2022 г. се проведе първата среща на работната група, сформирана от директора на НИП във връзка с изпълнението на дейност 1 по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., в променения […]

Виж още

Обучение на младши магистрати по проблеми на домашното насилие

В периода 05-21.01.2022 г. Националният институт на правосъдието проведе електронно дистанционно обучение за самоподготовка по темата „Наказателноправни аспекти на домашното насилие” за младши магистрати, завършили задължителното си първоначално обучение в НИП през 2020 г. Курсът представи в структуриран вид изготвените от НИП обучителни ресурси по темата, като интегрира в единна обучителна програма учебните материали към […]

Виж още

Доставка на рекламни и информационни материали за нуждите на проекта

В края на м. ноември 2021 г. беше обсъден и одобрен от възложителя дизайнът на материалите за информация и комуникация по проекта и беше заявено изработването им по установения в договорите ред.  На 16.12.2021 г. бяха доставени изработените рекламни и информационни материали по проекта, в това число постоянна обяснителна табела, 3 бр. ролбанери и 300 […]

Виж още
meeting

Виртуален обмен на опит и добри практики между НИП и Съвета на Европа

На 21 октомври 2021 г. Националният институт на правосъдието в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) организира проучвателно посещение в специализираните органи и структури на СЕ, отговорни за приемане и прилагане на международните стандарти за превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие. Посещението се проведе в дигитална среда под формата на обмен на професионален опит и добри практики […]

Виж още
© 2024 - Национален институт на правосъдието