Електронно дистанционно обучение „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”

В периода 11.05-14.06.2021 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения” по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучението е разработено като втора, надграждаща част на електронния обучителен курс “Наказателноправни аспекти на домашното насилие”, пилотно реализиран по проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по ОПДУ и интегриран в учебната програма на Института, и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на домашно насилие, с оглед последните изменения в НК и НПК и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Целева аудитория на обучението са съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, съдебни и прокурорски помощници от районно и окръжно ниво.

С предимство за участие се ползват завършилите курса „Наказателноправни аспекти на домашното насилие” или положилите успешно входящия тест към обучението. Максималният брой участници е 40.

* Информация за обучението и реда за заявяване на участие в него

Срок за заявяване на участие: до 30.04.2021 г.

Лице за контакт: Димитър Митев, програмен координатор, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, тел. 02 9359 163, ел. поща: d.mitev@nij.bg

По-подробна информация относно съдържанието, времевия график и методиката на провеждане на обучението можете да откриете в приложения учебен план.

© 2024 - Национален институт на правосъдието