НИП започна провеждането на електронното дистанционно обучение, посветено на наказателноправните аспекти на домашното насилие по проект на НФМ

53 кандидати за младши прокурори, прокурори, следователи, съдии, разглеждащи наказателни дела и съдебни и прокурорски помощници от районно и окръжно ниво се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Едномесечното обучение, което започна на 11 май 2021 г. е разработено като втора, надграждаща част на електронния обучителен курс “Наказателноправни аспекти на домашното насилие”, пилотно реализиран по проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по ОПДУ и интегриран в учебната програма на Института. Обучението  ще отговори на актуалните обучителни потребности на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на домашно насилие, с оглед последните изменения в НК и НПК и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти. Обучителният курс предвижда самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси и обсъждания във форум) и полагане на финален тест. Обучението е насочено към изграждане на задълбочени познания и умения за разпознаване на явлението домашно насилие и разграничаването му от сходни явления, както и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти. Курсът цели да допринесе и за повишаване на интердисциплинарните знания за явлението домашно насилие за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и за формиране на професионални нагласи към домашното насилие, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.

© 2024 - Национален институт на правосъдието