Приключи обучението, посветено на наказателноправните аспекти на домашното насилие по проект на НФМ

На 14 юни 2021 г. приключи провеждането на второто електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”.

Едномесечният обучителен курс, който се проведе като втора, надграждаща част на електронното обучение “Наказателноправни аспекти на домашното насилие” (пилотно реализирано по проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по ОПДУ и интегрирано в учебната програма на Института), адресира актуалните нужди от обучение на българските магистрати в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на домашно насилие, с оглед последните изменения в НК и НПК и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

В методологически план курсът интегрираше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, насочени към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 35 съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори, следователи, кандидати за младши прокурори и съдебни и прокурорски помощници от районно и окръжно ниво, като получената обратна връзка от обучаемите потвърждава високото ниво на удовлетвореност от участието им в обучението. 

© 2024 - Национален институт на правосъдието