Осигуряване на рекламни и информационни материали по проекта

На 17.09.2021 г., след успешно проведени процедури за директно възлагане по реда на ЗОП, Националният институт на правосъдието (в качеството му на бенефициент и възложител) подписа договори с избрания изпълнител за изработване и доставка на рекламни и информационни материали за нуждите на проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Стойността на договора за изработване и доставка на рекламни материали по проекта възлиза на 1 080 лв. с включен ДДС, а срокът за изпълнението му е 30 работни дни от датата на одобряване на дизайна на материалите от възложителя. Договорът с предмет отпечатване на информационни материали за нуждите на проекта е на стойност 768 лв. с ДДС, като предвиденият срок за изпълнението му е до 20 работни дни от одобряване на предложения дизайн на материалите.

© 2024 - Национален институт на правосъдието