Първа съвместна среща на националните и международния експерт в работната група за разработване на Ръководство за управление на делата по дейност 1

На 31.03.2022 г. се проведе първата съвместна среща на националните експерти, ангажирани с разработването на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, и международния експерт в РГ – проф. ShaziaChoudhry.

Проф. Choudhry е преподавател по право в Университета в Оксфорд, със специализация в областта на защитата на основните права, и в частност насилието, основано на пола и домашното насилие. Участвала е и като съавтор при разработването на едно от ръководствата на Съвета на Европа, насочени към превенция и противодействие на този проблем.

В рамките на срещата беше постигнато съгласие относно приноса на проф. Choudhry в разработването на Ръководството. Уточнени бяха и срок, в който международният експерт да запознае колегите си в резюмиран вид с виждането си относно съдържанието на темите/разделите, в чието разработване ще вземе участие, както и въпроси, свързани с организацията на съвместната им работа.

© 2024 - Национален институт на правосъдието