Пилотно издание на електронния обучителен модул на програма HELP „Насилието срещу жени и домашното насилие“

В периода 9 май – 11 юли 2022 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”. Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява систематичен преглед на основните международни и европейски правни инструменти в областта на превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие и защита на жертвите, с акцент върху установените стандарти от Съвета на Европа в посочената област и относимата практика на ЕСПЧ. В рамките на 8 обучителни модула курсът разглежда ключовите понятия, свързани с насилието срещу жени и домашното насилие; относимата международна, европейска и национална правна уредба; основните пречки за достъп до правосъдие на жертвите на насилие срещу жени; наказателноправния и гражданскоправния отговор на разглежданите видове насилие и способите за алтернативно решаване на споровете. Важни предимства на обучителния курс, от гледна точка на приноса му за повишаване квалификацията на практикуващите юристи, са практическата му насоченост, както и фокусът му към формирането на разбиране и умения за прилагане на чувствителен към пола и ориентиран към защита правата на жертвите подход при разглеждането на дела, свързани с насилие над жени и домашно насилие.

Икона на статия 2022-04-04

Обучителният курс ще започне с провеждането на откриваща онлайн среща на 9 май 2022 г., в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, относими към съдържателните, методологическите и организационните му аспекти.

Целева група на обучението са съдиите, прокурорите, следователите, съдебните и прокурорските помощници и други работещи в сферата на правосъдието, както и служители на институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област.

Обучението се организира в изпълнение на дейност 2: „Адаптиране и пилотно провеждане на електронен обучителен модул на програма HELP, посветен на превенцията и защитата от насилие над жени и домашно насилие“ по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., с подкрепата на програма HELP на Съвета на Европа.

Заявки за участие се подават в срок до 02.05.2022 г., през системата ИСУПО тук

Лице за контакт:

Янислава Андреева – тел. 02 9359 162; е-поща: y.andreeva@nij.bg

© 2024 - Национален институт на правосъдието