НИП започна провеждането на електронния обучителен модул на програма HELP, посветен на насилието срещу жени и домашното насилие

51 съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, експерти от МП и МВР взеха участие в откриващата среща към електронното дистанционно обучение на тема Насилието срещу жени и домашното насилие”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Откриващата среща се проведе онлайн на 9 май 2022 г., с участието на националните обучители и един от международните експерти, допринесли за разработване на моделния курс на Програма HELP по посочената тема. По време на срещата беше направен обзорен преглед на ключовите международни стандарти и практика на ЕСПЧ, националната правна уредба и съществуващите предизвикателства в разглежданата област на национално ниво. Представени бяха също обучителната платформа и ресурсите на Програма HELP, както и съдържателните, методологическите и организационните аспекти на курса.   

Откриващата среща постави началото на двумесечния електронен обучителен курс по посочената тема, разработен въз основа на материали на Програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика. Курсът осигурява систематичен преглед на основните международни и европейски правни инструменти в областта на превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие и защита на жертвите, с акцент върху относимите стандарти на Съвета на Европа и ключовата  практика на ЕСПЧ в разглежданата област, представени в контекста на националната правна рамка и практиката на националните съдилища.

С цел укрепване на взаимното доверие между работещите в сферата на правосъдието и другите специалисти, ангажирани в разглежданата област и уеднаквяване на практиката по прилагане на закона, пилотното издание на курса се провежда за смесена група обучаеми.

Обучителният курс предвижда самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси и обсъждания във форум) и полагане на финален тест.

© 2024 - Национален институт на правосъдието