НИП започна провеждането на обучение, фокусирано върху прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

45 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие” (10.05-20.06.2022 г.), организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучителният курс е разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и е насочен към подобряване на взаимодействието между различните институции, ангажирани с превенция и противодействие на насилието над деца и защита правата на децата.

Представителите на органите на съдебната власт, другите работещи в сферата на правосъдието и служителите на компетентните институции в областта, участващи в обучението, ще имат възможност да се запознаят с и обменят опит и добри практики по проблеми, свързани с психологическите аспекти на домашното насилие над деца; особеностите на производството по ЗЗДН и наказателните производства, образувани по криминализирани актове на домашно насилие с участието на деца; механизмите за превенция на ретравмирането на деца, свидетели и жертви на домашно насилие; мултидисциплинарната работа в случаите на домашно насилие над деца, както и особеностите при изпълнение на мерките по чл. 5, т. 1, 2 и 3 от ЗЗДН и програмите и услугите за подкрепа при насилие над дете в семейството.

Обучителният курс предвижда самостоятелна работа с учебни материали; групови дейности, интегриращи мултипрофесионален подход, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси и обсъждания във форум в смесени групи) и полагане на финален тест.

© 2024 - Национален институт на правосъдието