Мултипрофесионална група от експерти от органите на съдебната власт, МВР и АСП преминаха обучение по прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие

На 20 юни 2022 г. приключи провеждането на третото електронно дистанционно обучение на Националния институт на правосъдието, разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по темата „Защита правата на децата – свидетели и жертви на домашно насилие”. Обучителният курс беше разработен от мултидисциплинарен екип от експерти и насочен към подобряване на взаимодействието между различните институции, ангажирани с превенция и противодействие на насилието над деца и защита правата на децата.

В рамките на повече от месец представители на органите на съдебната власт, други експерти, работещи в сферата на правосъдието и служители на компетентните институции в областта, участващи в обучението, имаха възможност да се запознаят с и обменят опит и добри практики по проблеми, свързани с психологическите аспекти на домашното насилие над деца; особеностите на производството по ЗЗДН и наказателните производства, образувани по криминализирани актове на домашно насилие с участието на деца; механизмите за превенция на ретравмирането на деца, свидетели и жертви на домашно насилие; мултидисциплинарната работа в случаите на домашно насилие над деца, както и особеностите при изпълнение на мерките по чл. 5, т. 1, 2 и 3 от ЗЗДН и програмите и услугите за подкрепа при насилие над дете в семейството. В методологически план курсът съчетаваше допълващи се обучителни подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с учебни материали и групови дейности, интегриращи мултипрофесионален подход, ориентирани към обмен на практика и опит), които способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. Обучението беше завършено успешно от 33 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане.

© 2024 - Национален институт на правосъдието