„Адаптиране и пилотно провеждане на електронен обучителен модул на програма HELP, посветен на превенцията и защитата от насилие над жени и домашно насилие”

Дейността включва превод, адаптиране и провеждане на обучителен модул на програма HELP, посветен на превенция и защита от насилие на жени и домашно насилие.

Електронният обучителен модул на тема „Насилието срещу жени и домашното насилие”, разработен от Съвета на Европа (СЕ) в рамките на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи (програма HELP), представя по интерактивен начин ключовите понятия, приложимата международна и европейска правна рамка, както и основополагащите решения, постановени от ЕСПЧ в областта на превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие и защита на жертвите, с акцент върху установените стандарти от СЕ в посочената област. Важни предимства на модула, от гледна точка на очаквания принос за повишаване квалификацията на практикуващите юристи, са практическата му насоченост, както и прилагането на подход, ориентиран към правата на човека, с фокус върху правата на жертвите, при представяне на разглежданата материя.

Обучителният модул на програма HELP допринася за повишаване информираността на правните специалисти в държавите членки на СЕ относно установените международни стандарти за превенция и защита от домашно насилие, като същевременно осигурява възможност за подробно и задълбочено изучаване на преподаваната материя с цел укрепване капацитета на съдебната система за ефективно противодействие в случаите на насилие срещу жени и осигуряване на достъп до правосъдие на жертвите на този вид насилие.

Обучението е преимуществено насочено към съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, кандидатите за младши магистрати, както и към други експерти в сферата на правосъдието и служители от институциите, притежаващи компетентност в разглежданата област. Провеждането на електронния обучителен модул за интердисциплинарна група обучаеми ще допринесе за обмен на професионален опит и добри практики и подобряване на взаимното доверие и сътрудничеството между институциите.

Предвижда се по проекта да бъде проведена откриваща среща в присъствен или електронен формат към пилотното адаптирано издание на електронния обучителен модул на програма HELP, в рамките на която да бъдат разгледани и обсъдени въпроси, относими към съдържателните, методологическите и организационните аспекти на курса.

Преводът на български език на учебните материали към посочения обучителен модул на програма HELP ще бъде осъществен по проекта „HELP в ЕС II” на Съвета на Европа, съфинансиран от ЕС и СЕ.

Очакван резултат:

  • Преведен, адаптиран и пилотно проведен електронен обучителен модул по програма HELP с присъствена или онлайн откриваща среща, посветен на превенцията и защитата от насилие над жени и домашно насилие за практикуващи юристи;
  • Обучени до 35 представители на целевите групи по проекта.
© 2024 - Национален институт на правосъдието