„Проучвателно посещение в европейска институция, специализирана в защитата на основните права”

Дейността предвижда организиране на проучвателно посещение на екипа от експерти, ангажирани с разработването на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, в специализираните органи и структури на Съвета на Европа, отговорни за приемане и прилагане на международните стандарти за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола (в т.ч. секцията за равенство на половете, GREVIO и др.).

Проучвателното посещение ще осигури възможност на участниците да се запознаят пряко с процедурите и конкретния инструментариум на специализираните структури на Съвета на Европа за противодействие на разглежданите форми на насилие, като важна предпоставка за единното разбиране и прилагане на установените международни стандарти в тази област на национално ниво и ще бъде от полза за изграждането на професионални контакти. То ще допринесе също за идентифициране и реципиране (при възможност) на установени добри практики във връзка с прилагане на международните стандарти за превенция и защита от домашно насилие с цел повишаване ефективността на националните механизми за защита на основните права в разглежданата област.

Като специфична форма на трансгранична обучителна дейност, предвиденото проучвателно посещение ще насърчи надграждането на знания, развитието на умения и прилагането на добри европейски практики, основани на придобитите от участниците познания относно процедурите и моделите на функциониране на приемащата институция и ще подпомогне работата им по разработване на Ръководството за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола.

Очаквани резултати:

  • Проведено проучвателно посещение в европейска институция, специализирана в защитата на основните права, с цел обмяна на опит, с участието на до 5 представители на целевата група по проекта;
  • Изготвен доклад за идентифицираните добри практики във връзка със защитата на основните права и прилагането на международните стандарти за превенция и защита от домашно насилие и насилие, основано на пола.
© 2024 - Национален институт на правосъдието